تبلیغات
كشكول رئیسی - مصدر الاراجیف - شجره نامه خانواده رئیسی ها

برای بهتر شدن مطالب مهمترین عامل نظرات سازنده شما دوستان عزیز میباشد.

شجره نامه طائفه بزرگ رئیسی - میركریمی- بنی كریمی - میرحیدری - قدس میرحیدری - سیف حسینی -درازگیسو (گیسو دراز)- میرحسینی ( كمی باقیمانده اند) و حسینی كه همه از میركریم اول میباشند

  

شجره نامه رئیسی ها و میركریمی ها و...

برای  تصویر بزرگتر  روی آدرس زیر كلیك فرمائید

تصویر بزرگتر